Xe rùa đây tay PT-5

Xe rùa đẩy tay có khoảng trống rất thấp và được thiết kế thực hiện việc vận chuyển hiệu quả tải nặng. 

Chi tiết Liên hệ

Xe rùa kéo tay GT-5

Xe rùa kéo tay có khoảng trống rất thấp và được thiết kế thực hiện việc vận chuyển hiệu quả tải nặng. 

Chi tiết Liên hệ