Theo dõi, kiểm tra công trình trong quá trình thi công
Lựa chọn, thảo luận, duyệt phương án thiết kế
Thi công, kiểm định và bàn giao
Theo dõi, kiểm tra công trình trong quá trình thi công